کانال تلگرام مهرآگین

طراحی بروشور

نوع Z-fold

Z-fold : بروشوری که به چهار، پنج و یا شش بخش تقسیم می شود.
کیفیت بالا
۵۸۰۰۰۰ تومان

طراحی بروشور

نوع تریفولد Tri-fold

Tri-fold : بروشوری که سه تا زده می شود.
کیفیت بالا
۳۰۰۰۰۰ تومان

طراحی بروشور

نوع بیفولد Bi-fold

Bi-fold : بروشوری که دو تا زده می شود.

کیفیت بالا
۲۰۰۰۰۰ تومان