کانال تلگرام مهرآگین

طراحی لوگو

لوگو ترکیبی

نوع A
سه اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان: سربرگ
۶۰۰۰۰۰ تومان

نوع B
پنج اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان: سربرگ و کارت ویزیت
۷۸۰۰۰۰

نوع C
شش اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان: طراحی ست اداری ( سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت)
۹۰۰۰۰۰ تومان

طراحی لوگو

لوگو تایپ

نوع A
سه اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان : سربرگ
۵۵۰۰۰۰ تومان

نوع B
پنج اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان : سربرگ و کارت ویزیت
۷۰۰۰۰۰

نوع C
شش اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان : طراحی ست اداری ( سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت)
۸۵۰۰۰۰ تومان

طراحی لوگو

لوگو تصویر

نوع A
سه اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان : سربرگ
۵۰۰۰۰۰ تومان

نوع B
پنج اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان : سربرگ و کارت ویزیت
۶۰۰۰۰۰

نوع C
شش اتود
ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده
هدیه ویژه رایگان : طراحی ست اداری ( سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت)
۸۰۰۰۰۰ تومان